Home Page

Shop ABC.com!

Audio CDs
Rawn's audio-CDs.
Books and eBooks
Rawn's books and eBooks.

♦ A Bardon Companion
Rawn's Commentaries on Bardon's three books:
english
english
french
french
german
german
italian
italian
polish
polish
roma
roma
spanish
spanish
 
partial
translation
russian
russian
slovakian
slovakian
 

2009 Lecture Series
Audio recordings of the series.
Other Articles and Essays
An Examination of
  
the Gra Tree of Life
Audio-visual presentations.
Know Thy Self
A guide to recognizing the essential Self.
♦ Self-Healing Archaeous
Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Magic of IHVH-ADNI (TMO) Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Eight Temples Meditation Project
Exploring the planetary spheres of the Tree of Life.
english
english
italian
italian
spanish
spanish
polish
polish

♦ Permutations of the Tree: BOOK 231
A radical restatement of the 231 Gates.
english
english
spanish
spanish
french
french

Downloadable .MP3 audio files - Free
Downloadable .PDF and eBook files - Free
Excerpts from Rawn's public and private correspondence
BardonPraxis Message Archive
Archive of the old discussion group.
Bardon Questionnaire
Results of the 2003 survey.
Links

The Magic of IHVH-ADNI
Recorded Audio Lessons (in English only)  for Downloading
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesson One: Pronunciation, Tonality and Rhythm
Run Time:  08:34          File Size:  5 mb

Lesson Two: Three-Part Magical Speech
Run Time:  09:33          File Size:  5.5 mb

Lesson Three: Energetics
Run Time:  17:01          File Size:  9.8 mb

Lesson Four: Applications
Run Time:  18:39          File Size:  10.6 mb

Lesson Five: Creating a Triple Shield
Run Time:  15:14          File Size:  8.7 mb

Lesson Six: Consciousness Raising
Run Time:  21:14          File Size:  12.1 mb

Lesson Seven: Setting the Tone of the Temporal Moment  >> New! <<
Introduction -- Run Time:  19:21  File Size:  11 mb
Practice -- Run Time:  23:17  File Size:  13.3 mb

Lesson Eight: Healing From Afar  >> New! <<
Introduction -- Run Time:  01:50  File Size:  1.05 mb
Practice -- Run Time:  12:25  File Size:  7.1 mb

Lesson Nine: The Blessing of IHVH-ADNI  >> New! <<
Introduction -- Run Time:  04:45  File Size:  2.71 mb
Practice -- Run Time:  17:55  File Size:  10.2 mb


Doporucuji, abyste do pronáaení zapojili tak 5 a~ 8 nemluvených dechu, tak~e celkove se zpev prodlou~í na 10 a~ 13 dechu.

Provádejte toto cvicení denne, dokud se s ním úplne nes~ijete a nebudete ho provádet bez obtí~í. Toto cvicení uvede eventuálne vaae mentální a astrální telo do shody pri vizualizaci IHVH-ADNI struktury. Ka~dá sféra a úroven ketherického svetla mezi nimi se stane aktuálním aspektem vaaich jemnejaích tel.

Cesta IHVH ADNI -
Toto je prirozená cesta pro vaechno dení: Ayin Soph Aur se stáhne do sebe a vytvorí ANI: ANI vytvárí Yod, Yod vytvárí první Heh. IH vytvorí Vav, IHV vytvorí koncové Heh. IHVN vytvorí ADNI. IHVH-ADNI (IAHDVNHI) vytvárí, proniká, vy~ivuje, je vaemi vecmi v prícinném vesmíru.

Tato cesta veakerého dení je konstantní, bezchybná, vecná. Není mo~né, aby tomu nekdy bylo jinak. Koreny prícin této cesty le~í v ríai, která presahuje cas a zpusobuje jeho plynutí. Tento archetyp existuje mimo vliv casu a presto proniká nekonecným rozpetím casu.
Tato prirozená cesta dení je natolik samozrejmá soucást naaich zá~itku, je natolik soucástí naaich mechanizmu vnímání a objektu vnímání, ~e jsme se vuci ní stali slepými a prestali jsme ji vnímat. Jsme tak okouzleni nekonecnou ruzností stromu, ~e si nevaímáme vy~ivujícího ekosystému lesa v pozadí. Nicméne, my a stromy a celá ruznorodost vecí existuje jen díky této základní" ceste vaech vecí - jsme, ka~dý jednotlivec, manifestací této cesty. Nejen, ~e jí jsme vytvoreni, ale sami ji vytváríme. My a cesta jsme neodlucitelní.

Naae manifestace prirozené cesty dení se projevuje s nebo bez naaí vedomé ci zámerné úcasti. I kdy~ obrátíme své individuální vedomí k této prirozené ceste a naucíme se vedome úcastnit jejich manifestací, objevuje se silnejaí náprava mezi tímto nerovnová~ným stavem oproti be~nému vedomí a jednoty s veakerým bytím. Tento akt vedomé úcasti ociatuje vecný kanál ketherického svetla pricházejícího do prítomnosti naaeho casove omezeného vesmíru.

Kdy~ je pruchod ociaten pomocí vytrvalého opakování soustredeného vedomí a keterické svetlo proudí silne z vecnosti do soucasnosti, lidskému srdci se otevre cesta, která vede vzhuru spolu s proudy svetla.

Zanechávaje za sebou fyzické a astrální telo, povede vás cesta k Tiphareth. Zde musíte shlédnout dolu na svá tela a vnímat celý proud své soucasné inkarnace. Toto je Vav, které existuje skrze cas, ale nepresahuje jej. Skrze rozpetí casu se manifestuje stále dokola v materiálním svete. Ka~dá inkarnace je za~ívána jako následek prítomnosti. V Tiphareth musíte usilovat o nahlédnutí do vaech inkarnací, které probehly do dneaka od narození vaaeho individuálního-Vav Já.

Pokud jste videli vaechny své ~ivoty a znáte své individuální Já, musíte si vybrat ~ivot" a aktivne se vrátit do svého astrálního a fyzického tela. Musíte pak vedome manifestovat své vedomosti z individuálního Já v soucasnosti a probíhající inkarnaci. Toto následne ocistí kanál svetla mezi Vav a Heh, pricem~ je efektivne sjednotí. Kdy~ uskutecníte VH, otevre se v srdci individuálního Já brána, po ní~ vede cesta vzhuru s proudem svetla.

Po VH se vratte do Tiphareth (nyní konstantního vedomí) a pohledte vzhuru podle proudu svetla k Binah. Mezi vámi a Binah se objeví závoj, který zatemnuje vizi. Podél svetla mu~ete stoupat jen do urcité výae, dokud vás závoj nezastaví v postupu.

Existuje jen jedna cesta, jak proniknout oním závojem. Musíte vystoupat podél svetla jak nejvýae to jde a pak se s ním vrátit do své fyzické inkarnace. Musíte veskrze integrovat toto svetlo prostrednictvím individuálního, osobního a fyzického aspektu své bytosti. Pro ka~dé mno~ství svetla, které zhmotníte, vám bude o to více svetla k dispozici pri následujícím postupu vzhuru. Zpocátku je toto pomalý a obtí~ný postup, ale s vytrvalostí onen závoj prekonáte.

Postup podél svetla není konstantním pokrokem s jistou malou odmenou. Na této ceste narazíte na nekolik skoku, které vás posunou vstríc porozumení. Ka~dý skok radikálne vyjasní vaae porozumení a vhled.

První skok vám uká~e rozdíl mezi Tiphareth a Binah, a odkryje primární vrstvu závoje. Zatímco VH existuje v ríai prícin a následku, a casu, Bínah obepíná a je prícinou celé nekonecnosti následku/casu. Binah je ríae nepodléhající prícinám, která vaak dává zrod vaem prícinám. Dává povstávat prícinám a je ríaí prícin, ale za~ívá tuto prícinnost z hlediska nepodléhajícího prícinám.

Pochopení techto základních rozdílu otevírá bránu svetla podél stezky, ozarujíc tak druhý skok. Ten vám ozrejmí podobnosti mezi prvním Heh Bínah a VH. Toto je dovraeno vizí, která nabízí pohled na jednotnost, která spojuje celou nekonecnost individuálních Jáství. (Je to jen vize a jen jako symbolické vyjádrení jednoty stvorení, slou~í vaak také jako ukázka základní propojenosti. Nemelo by to vaak, pres svou intenzitu a sílu, být zamenováno se skutecným zá~itkem jednotného vedomí).

Vize jednotnosti odkrývá druhou vrstvu závoje a privádí nás k masivní, zavrené bráne, která brání v dalaím postupu. Klíc, jím~ odemknete tuto pomyslnou bránu, spocívá v pochopení základních rozdílností.

Cesta za touto bráno vede ke tretímu a poslednímu skoku. Krácet po této ceste vy~aduje oproatení se jak od podobností, tak od rozdílností. Musíte se dokonce pozvednou nad vlastní sebe-vedomí coby individualitu a rozpustit se v nekonecném mno~ství dalaích individualit. Spolu s nimi jsme Binah. Tento tretí skok vede z prícinného sebe-vedomí do bezprícinného vedomí, které vnímá celý svet prícin v sobe samém.

Tím se dostáváme na temný breh Bínah a v dalaím se vyjasní kanál svetla mezi prvním Heh a VH tím, ~e dojde k jejich spojení.

Spojení HVH privádí vaae vedomí k náhledu vecné perspektivy. Vaae individuální práce se nyní nachází v nekonecne vetaím kontextu. Práce sama o sobe ji~ není omezena prícinami - jimi je omezena jen sama manifestace vaaí práce.

Zatímco manifestujete vecné svetlo ve vrstvách casu a prostoru, temné brehy Binah se ozárí svetlem Yodu. Skutecne, spojení Yodu a ANI se zjevuje - v casoprostorovém vyjádrení - souhlasne s uskutecnením Binah. Je to jen premena z vecné úrovne vedomí do prícinné úrovne, která vytvárí dojem z hlediska prícinné perspektivy, ~e cesta z HVH k Yodu a dál k ANI, zabírá nejaké casové rozpetí. Ve skutecnosti k tomu nedochází v case, manifestace tohoto spojení v prícinném svete vaak vy~aduje casový úsek, aby doalo k jejímu naplnení.

Z naaí prícinné perspektivy tento prechod z HVH k Yodu nejlépe ilustrují rozdíly a podobnosti mezi dvema slovy: pochopení a moudrost. Pochopení je proces - vstupní brána, za kterou hledáme pojítka jednotnosti a rozdílností. V Binah se spojujeme se schopností pochopit jakoukoliv vec, na kterou se soustredíme. V pozici ve které rodící se porozumení Bínah odhalí skryté pochopení vaech vecí najednou, vystoupá i vnitrní vlastnost moudrosti. Moudrost je zdedená moc, beztvará síla, která manifestuje veakeré pochopení Ale moudrost není sama o sobe procesem, jakým je porozumení. Moudrost v sobe objímá porozumení a zá~itek a pritom se spontánne, cele a prakticky manifestuje.

Moudrost prichází, skrze zá~itek, kdy~ porozumení ohranicí samo sebe. K tomu dochází, jak jsem rekl, mimo doménu casu a projevuje se dalaím zjasnením kanálu svetla mezi Yodem a HVH spojujíc je v celek. IHVH sídlí zároven v jednotném vedomí ANI a dolu k HVH-Binah zamereném vedomí. Vedome zapojuje jednotu do manifestace Adonaje. To symbolizuje IAHDVNHI, pravý RBVNV ShL OVLM (pán vesmíru).

Dílo  IHVH ADNI -
Vedomá manifestace této vizualizované cásti ketherického svetla ve hmotném svete, je základním krokem k prizpusobení astrálního tela mentálním dojmum. Neustálá zmena se v astrálním tele uskutecnuje jen kdy~ tato zmena dosáhne dolu do konkrétní oblasti fyzického ~ivota individua. Pokud ketherické svetlo neprenesete do pevného Malkuthu (hmotný svet ka~dodenního ~ivota), pak se v astrálním tele odehraje jen malá zmena - vaae odmena bude mizivá, nejasná jak vzduaný útvar.

Práce se sestupujícím proudem svetla a tíhnutí k jeho dokoncení, je práve tak dule~itá jako sledování cesty vzhuru ke konecné jednote. Jedno podporuje druhé, zatímco oddelene vedou k nerovnováze. Práci se sestupujícím proudem vedoucím k manifestaci musí být venováno tudí~ stejne casu jako cestám vzhuru.

Tato práce prináaí ovoce stoupající cesty a staví základy menaí magie IHVH-ADNI:

První dílo

Kdy~ jste ji~ dosáhli úrovne, kdy je pro vás vizualizace IHVH-ADNI snadná (tzn. Prizpusobení vaaeho mentálního tela), obratte svou pozornost k mezere mezi Adonaj a ribono ael olam. Prodlu~te tuto pauzu a hluboce meditujte nad duhovým svetlem Adonaje.

To je spojnice mezi sílou (slunecním svetlem) a formou (vodní párou), která se projevuje jako duha. Predstavuje imanentní, tvorící manifestaci ketherického svetla.

Zatímco meditujete, usilujte o dosa~ení jednoty s duhovým svetlem. Usilujte, abyste pocítili jeho tvorivou sílu a zárivost jako svou vlastní kvalitu. Ka~dé opakování této meditace vás privede blí~e ke spojení s duhovým svetlem, avaak vy~ádá si rádnou dávku úsilí, ne~ se vám podarí nastolit úplnou jednotu.
Na konci ka~dé meditace, bez ohledu na úroven jednoty s duhovým svetlem, reknete slova ribono ael olam" se spojeným sebe-ADNI uvedomením. Usilujte o to, aby pocit výsledného vyzarování svetla do vesmíru byl toto~ný s vaaím vycházení ze svého Já. Prolnete své vesmírné-Já Jástvím IHVH-ADNI.

Pokracujte v meditaci porád dokola, dokud nedosáhnete pevného stavu jednoty s duhovým svetlem IHVH-ADNI. Trvalo mi témer tri roky nepretr~itého úsilí v této meditaci, ne~ jsem preael z prizpusobení mentálního tela k prizpusobení astrálního tela a k úvodní jednote s duhovým svetlem. Vás cas tímto strávený bude úmerný vaaemu úsilí a schopnostem - mo~ná bude trvat krataí dobu, mo~ná delaí. V tomto ohledu je ka~dý z nás jedinecný.

Druhé dílo

Kdy~ jste pokrocili na ceste k jednote s duhovým svetlem, za~ijete nesmírnou IHVH-ADNI energii. Zpocátku to bude jen nepatrný kontakt s její velikostí. Kdy~ pocítíte tuto energii, soustredte na ni svou pozornost, soustredte se na pocit její kvality a kvantity.

Pri opetovné práci s volnými dechy mezi Adonaj" a ribono ael olam" se opet zastavte a meditujte nad touto energií. Definujte, jak jsem rekl, kvalitu a kvantitu té energie, kterou v oné chvíli vnímáte. Nyní opakujte slova a vizualizaci od ANI pres ADONAJ a zdvojnásobte mno~ství energie, kterou vnímáte. Pri upevnování jedné vizualizace za druhou usilujte o zdvojnásobení kontaktu s touto energií.

Pracujte s násobením snáaení a kontaktu, dokud se neprizpusobíte jak úrovni tak celému procesu. Jako za dalaí, pokracujte stejnými prostredky a ztrojnásobte mno~ství energie. K tomu opakujte slova a vizualizace od ANI pres ADONAJ celkem trikrát. Ka~dé opakování by tak melo pridat stejné mno~ství energie.

Poka~dé, kdy~ pronáaíte následující slova od ribono" a~ k Amen", vyzarujte v co nejvetaí míre vedome akumulovanou energii coby úplné sjednocení se sebe-ADNI uvedomením.

A~ ve cvicení pokrocíte a pripadne vám snadné i toto trojnásobné invokování energie, usilujte o akumulaci trojnásobného mno~ství behem jednoho pronesení od ANI" k ADONAJ". Kdy~ i toto ovládnete, násobte toto nové mno~ství dál a dál.

Kdy~ zvýaíte jak snáaenlivost tak hloubku kontaktu s touto energií, budete nyní s to podporit proces dosa~ení skutecné jednoty s duhovým svetlem. Nicméne, IHVH-ADNI energie a sebe-uvedomení jsou nekonecné a tudí~ nemohou být dosa~eny postupne - proste není dostatek casu k dokoncení nekonecného mno~ství po sobe následujících postupu. Zacnete postupne a
Nakonec dosáhnete bodu, kdy dojde ke kvantitativnímu skoku ve vedomí - od prícinného hlediska k bezprícinnému celku skutecné jednoty.

Tretí dílo

Dalaí podporou procesu sjednocení je formulace modlitby na konci pauzy mezi adonaj" a ribono". Kdy~ ríkáte zbytek fráze, vyzarujte svou modlitbu spolu s ketherickým svetlem. Zabarvete svetlo svou modlitbou a necht se stane manifestací sebe-uvedomení IHVH-ADNI. Hledte, jak se svet prizpusobuje této modlitbe.

Vaimnete si, zda a do jaké míry se projevy vaaí vule manifestují behem dnu, mesícu a let. Ucte se z tohoto neustálého sebe-proverování, jakým zpusobem je vaae vule prodlou~ením vule IHVH-ADNI. Zjistíte, ~e jste úspeaní, jen kdy~ vaae osobní touhy korespondují a spoluúcastní se bo~í vule. To vás povede po ceste vstríc prizpusobení vaaí vule s bo~skou vulí.

Pri pokroku vuci jednote se vaae vule bude pomalu dostávat do harmonie s vulí IHVH-ADNI. Chvíle prvního spojení jako takového bude oznacovat naprostá shoda vaaí a IHVH-ADNI vule. V té chvíli se stanete IHVH-ADNI, avaak co je více dule~ité, IHVH-ADNI se stane vámi. Pak bude osobní vule transcendována a obsáhne najednou nekonecnost vaeho bytí. Vaae ústa budou ústy IHVH-ADNI a vy budete mluvit Jeho hlasem. To je tak jemný stav uvedomení, ~e v nem není místo pro malicherné projevy osobní vule. Nebo jinak, pocit Jednoty osobní vule obsahuje soucasne zá~itek vaech osobních vulí - stále je zde sebe-uvedomení, ale toto Vedomí Já obsahuje vaechny Jeho manifestace zároven, úplne a bezprícinne.