Home Page

Shop ABC.com!

Audio CDs
Rawn's audio-CDs.
Books and eBooks
Rawn's books and eBooks.

♦ A Bardon Companion
Rawn's Commentaries on Bardon's three books:
english
english
french
french
german
german
italian
italian
polish
polish
roma
roma
spanish
spanish
 
partial
translation
russian
russian
slovakian
slovakian
 

2009 Lecture Series
Audio recordings of the series.
Other Articles and Essays
An Examination of
  
the Gra Tree of Life
Audio-visual presentations.
Know Thy Self
A guide to recognizing the essential Self.
♦ Self-Healing Archaeous
Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Magic of IHVH-ADNI (TMO) Audio Lessons
english
english
polish
polish

♦ The Eight Temples Meditation Project
Exploring the planetary spheres of the Tree of Life.
english
english
italian
italian
spanish
spanish
polish
polish

♦ Permutations of the Tree: BOOK 231
A radical restatement of the 231 Gates.
english
english
spanish
spanish
french
french

Downloadable .MP3 audio files - Free
Downloadable .PDF and eBook files - Free
Excerpts from Rawn's public and private correspondence
BardonPraxis Message Archive
Archive of the old discussion group.
Bardon Questionnaire
Results of the 2003 survey.
Links

Stupeň I


Úvod.

Podľa môjho názoru najdôležitejšou črtou Bardonového systému zasvätenia, ktorá ho tiež odlišuje od mnohých iných moderných kurzov mágie je, že jeho systém začína úplne na začiatku. Iné školy veľmi často prehliadajú dôležitý význam týchto prvých, základných krokov a tým začiatočnikovi nepreukazujú dobrú službu.

Pravý úspech v mágii je postavený na základoch vybudovaných z jednoduchích krokov. Čím sú základy pevnejšie, tým vyššie bude môcť študent vyrásť. V Stupni I nájde študent cvičenia, ktoré predstavujú dôležitý základ pre zvyšok kurzu:
      · Meditáciu
      · Introspekciu (Sebapoznanie)
      · Sebadisciplínu
Nedá mi, aby som znovu zdôraznil, aký podstatný význam maju tieto tri cvičenia pre dosiahnutie úspechu v skutočnej mágii.

Mentál - Magický výcvik Ducha.

Magický výcvik Ducha v Stupni I obsahuje tri základné druhy meditácie. Prvý druh je nazvaný „Kontrola myšlienok", no tento názov je trochu neprimeraný. „Kontrolou myšlienok" sa tu nemyslí priama, aktívna kontrola nad tým, aké myšlienky vznikajú v tvojej mysli, ale staním sa aktívnym pozorovateľom tvojich myšlienok. Keď sa staneš aktívnym pozorovateľom svojich myšlienok, množstvo myšlienok, ktoré normálne vzniká v tvojej mysli, sa začne automaticky spomaľovať.

Druhá meditácia, „Kázeň myšlienok" (Disciplína myšlienok), má dve praktické časti. Prvá časť sa týka každodenného života a zahŕňa disciplínu myšlienok tak, aby sa tieto venovali iba tomu, čo práve robíme. Napríklad, ak riadiš auto do práce, zabraňuješ vzniku akýchkoľvek myšlienok, ktoré nesúvisia s riadením auta. Druhá časť meditácie sa vykonáva ako normálna meditácia (napríklad sediac so zatvorenými očami). Počas tejto meditácie si zvolíme jedinú myšlienku, na ktorú sa sústreďujeme, zatiaľ čo sa bránime prieniku akýchkoľvek iných myšlienok do nášho vedomia. Najlepšie je si na začiatok vybrať nejakú zaujímavú myšlienku, ktorá bude prirodzene udržiavať našu pozornosť. Zakaždým, kedˇ sa tvoja myseľ začne túlať, priveď ju pevne späť ku vopred zvolenej myšlienke.

Tretí druh meditácie sa nazýva „Ovládanie myšlienok" (Vláda nad myšlienkami) a zahŕňa dosiahnutie prázdnoty mysle, alebo neprítomnosť myšlienok. Pre tých, čo nie sú oboznámení s meditáciou, tento druh je najzložitejší. Vyžaduje si vynaloženie značného množstva pevnej vôle a odhodlaného úsilia. Keď sa myšlienky snažia preniknúť do vedomia, musíš sa ich naučiť zastaviť a uchovať si prázdnotu. Uisťujem ťa, že to nie je nemožná úloha!

Otázky a Odpovede.

1) Čo je" kontrola myšlienok"?

V počiatočných cvičeniach Stupňa I Bardon opisuje tri druhy mentálneho cvičenia, meditácie. Prvé cvičenie spočíva v pozorovaní obsahu tvojej mysle. Počas tohto cvičenia študent/ka neblokuje žiadne myšlienky, ale len jednoducho pozoruje, čo sa v mysli práve nachádza. Uvidíš, že časom a opakovaním cvičenia sa tok myšlienok prirodzene spomaľuje. No k čomu tu skutočne dochádza je, že si pre-laďuješ svoju myseľ na inú, „menej zapratanú" mentálnu úroveň. Táto úroveň sa nedá dosiahnuť pod nátlakom, a preto napr. v tomto štádiu nemá význam určité myšlienky blokovať a iné zas do vedomia prepúšťať, atď.

Čo nás pri vykonávaní tohto cvičenia zaujíma sú iné vyrušovania, napríklad v diaľke húkajúce automobilové poplašné zariadenie, alebo vonku štekajúci susedov pes a pod. Tieto a im podobné udalosti môžu vyrušiť tvoju sústredenosť od pozorovania myšlienok. Zatiaľ čo vonkajšie náhody kontrolovať nemôžeš, môžeš však kontrolovať svoju reakciu na ne. Takže čomu sa tu musíš naučiť je ako čo najrýchlejšie od seba oddeliť vonkajšie vyrušovania a znovu sa sústrediť na danú úlohu. Zo začiatku to môže byť pre teba ťažké, ale pravidelným cvičením tvoja schopnosť znovusústrediť sa, sa stane rýchlou a absolútnou. Vonkajšie udalosti ťa viac nebudú vyrušovať, alebo budú také krátke, že nespôsobia prerušenie cvičenia.

Iným druhom vyrušenia sa pre teba môže stať nutkanie nasledovať myšlienky vznikajúce v tvojej mysli. Avšak podstatou tohto cvičenia je, aby si sa oddelil od svojich individuálnych myšlienok - ty máš byť iba ich pozorovateľom a nie spoluúčastníkom myslenia. Zo začiatku je toto cvičenie náročné, ale s neustálou praxou sa naučíš vzdialiť sa od svojich myšlienok a iba ich pozorovať.

Bez ohľadu na to, že je toto cvičenie pre teba zo začiatku náročné, nevzdaj sa. Kontrola myšlienok je základom pre nasledujúce cvičenia. Už teraz vlastníš prirodzenú, podvedomú schopnosť uskutočniť všetky cvičenia BOZ. Jediné, k čomu výcvik slúži je priniesť to, čo sa už predtým nachádzalo v podvedomí, do úrovne vedomých schopností cvičiteľa.

2) Čo je „Kázeň myšlienok" alebo „Disciplína myšlienok"?

Druhá kategória mentálneho cvičenia (meditácie) opísaná v Stupni I sa zaoberá jednostranným sústredením mysle. Pri tomto cvičení sa sústredíš iba na jednu myšlienku a vyhýbaš sa všetkým ostatným vyrušujúcim myšlienkam. Cvičenie pomáha mysli pre-ladiť sa na ešte vyššiu mentálnu úroveň. Ak si sa naučil pomerne ľahko zvládať vonkajšie vyrušovania a dosiahol stav pozorovateľa svojej stíšenej mysle, potom jediné, čo tu musíš urobiť je vybrať si jednu myšlienku a úplne a jednostranne sa sústrediť iba na ňu. Vyrušovania mysle, s ktorými sa počas tohto cvičenia môžeš stretnúť sú napr. vstup spríbuznených a nepríbuzných myšlienok (rôzne spájania a prepájania týchto myšlienok) a tiež zvykom tvojej mysle vmiešavať sa do týchto vonkajších myšlienok.

Keď sa zamyslíme nad analógiou  pre-ladenia mysle, bude nám jasné, že naša myseľ pracuje predvídateľným spôsobom na každej frekvencii. Na úrovni nášho každodenného života, myšlienky prichádzajú s veľkou frekvenciou a rôznorodosťou, a my preukazujeme nad nimi len málo kontroly. Na frekvencii pozorovateľa myseľ obsahuje menej myšlienok, no samotná myseľ súčasne pracuje i na úrovni každodennej. To isté platí na frekvencii  jednostranného zamerania mysle. Pozorovateľ a denno-denná frekvencia stále existujú ale iba s tým rozdielom, že myseľ je naladená i na ešte vyššiu frekvenciu. Je to ako keby ruch tých ostatných frekvencií stále existoval, ale ten je potlačený do úzadia, mimo momentálneho bodu sústredenia.

Jednanie s vpádmi neželaných myšlienok počas cvičenia jednostranného sústredenia mysle sa veľmi podobá zaobchádzaniu s vonkajšími vyrušovaniami, ktoré si sa už naučil počas cvičenia pozorovania mysle. Zvládnutie naladenia mysle na správnu frekvenciu počas jednostranného sústredenia znamená naučiť sa rýchlo prepustiť tieto vonkajšie myšlienky a znovu sústrediť svoju myseľ na vopred zvolenú myšlienku. Čím častejšie to praktizuješ, tým rýchlejšie to zvládneš, až nakoniec vonkajšie myšlienky nebudú prerušovať tvoje cvičenie.

„Nebojuj" s prirodzeným fungovaním tvojej mysle, pretože to iba vedie k frustrácii. Najlepšie je „presvedčiť tvoju myseľ so šarmom a lichotením. Ty kontroluješ svoju myseľ a nie naopak. Preto jediné, čo musíš urobiť je zobrať kontrolu svojej mysle, ktorá už teraz existuje, do svojich rúk a urobiť z nej vedomí nástroj.

Znovu pripomínam, nevzdávaj sa ak sa ti to spočiatku nebude dariť. Vytrvaj pretože Disciplína mysle je jednou zo základných schopností potrebných pre úspešné zvládnutie budúcich cvičení.

3) Čo je „Ovládanie myšlienok", alebo „Prázdnota mysle"?

Tretím a posledným druhom mentálnej disciplíny, meditácie, zahrnutým v Stupni I, je „Vyprázdnenie mysle" (Prázdnota mysle). Ak si dostatočne zvládol prekonať všetky vyrušovania mysle počas prvých dvoch cvičení a naučil si sa jednostranne sústrediť iba na jednu myšlienku, tak potom nasledujúcim logickým krokom vo výcviku je dosiahnutie vyprázdnenia mysle. Toto štádium je ďalšie naladenie sa ešte na vyššiu frekvenciu, no je veľmi ťažké ho dosiahnuť pokiaľ si nezvládol cvičenia pozorovateľa mysle a jednostranného zamerania mysle.

Pravdepodobne najjednoduchšou cestou k dosiahnutiu vyprázdnenia mysle je napredovať malými krokmi. Najprv zredukuj svoju myseľ na jedinú myšlienku a potom odlož aj túto myšlienku. Ak si už nadobudol dobrú zručnosť v zaobchádzaní s vyrušovaniami predchádzajúcich cvičení, tak potom s vyrušovaniami na tejto úrovni si ľahko poradíš.

Predtým než prejdeš ku cvičeniam Stupňa II, mal by si mať dobrú kontrolu nad ovládaním vyprázdnenia mysle. Dokonca len zopár minút skutočného vyprázdnenia mysle postačí na začatie nových cvičení Stupňa II, no musíš sa i naďalej neustále v tomto cvičení zdokonaľovať ak si praješ dosiahnuť úspech v nasledujúcich častiach BOZ. Vyprázdnenie mysle je dôležitá magická schopnosť, ktorá slúži ako základ pre zvyšok práce. Bez dosiahnutia tohto stupňa mentálnej disciplíny mnohé veci v mágii budú nemožné.

4) Mám zaznamenávať všetky vyrušovania počas cvičenia, alebo len tie najväčšie?

Odporúčam, aby si nerátal žiadne vyrušovania pri prvom pokuse každého cvičenia. Namiesto toho sústreď sa na ich zvládnutie. V prípade prvého cvičenia s perspektívou pozorovateľa, začni rátať vonkajšie vyrušovania potom, čo si osvojíš cvičenie ako také. Rátaj len tie vyrušovania, ktoré skutočne prerušili tvoje cvičenie. Ak dokážeš zvládnuť vonkajšie vyrušovania rýchlo, bez toho aby ti prekážali pri vykonávaní cvičenia, nezaoberaj sa ich rátaním.

Čo sa týka ďalších dvoch cvičení, jednostranného sústredenia a vyprázdnenia mysle, rátaj všetky vyrušenia, ktoré prerušia tok tvojej koncentrácie. Znovu, rátaj len tie, ktoré ťa skutočne prerušili v cvičení.

Rátanie a zaznamenávanie tvojich rušiteľov nie je nevyhnutnou podmienkou vykonania cvičení. Je dôležité len vtedy, ak ti pomáha v napredovaní. Veľmi užitočné pre teba môže byť porovnávanie druhu a počtu vyrušovaní z minulého týždňa, alebo včerajška, s tými, ktoré si zaznamenal dnes. Pomôže ti to vidieť a merať tvoj pokrok.

V Stupni II sa Bardon zmieňuje o použití motúzku s korálkami, alebo uzlami, na počítanie prerušovaní počas cvičenia. Táto metóda je veľmi užitočná ako náhle si na ňu zvykneš. Rátanie korálok alebo uzlov sa pre teba nakoniec stane automatickým a tak prestane byť rušivým činiteľom.

5) Prečo je dosiahnutie 5ich minút našim cieľom?

Dosiahnutie piatich minút neprerušovaného cvičenia je dá sa povedať „minimálnym" nárokom. Tento cieľ je nielen povinný ale tiež predstavuje dobré pravidlo hodné nasledovania. To však neznamená, že musíš prísne lipnúť na dosiahnutí piatich minút, ale skôr to, že si máš stanoviť cieľ, ktorý siaha za hranice tvojej normálnej aktivity a ktorý si od teba vyžiada vynaloženie určitého stupňa oddanosti a úsilia. Nikdy sa neuspokoj len s piatimi minútami ako konečným cieľom a métou, namiesto toho sa vždy snaž prekonať tento limit. Nakoniec by si mal byť schopný dosiahnuť a udržať tieto mentálne stavy tak dlho, ako si želáš, bez ohľadu na to, či sa jedná o 5 minút alebo 3 hodiny.

6) Nepôsobí dodržiavanie môjho času na vykonanie cvičenia vyrušujúco?

Môže ťa to vyrušovať, ak tomu dovolíš. Ja osobne sa pustím do cvičenia, a keď dosiahnem želaný mentálny stav, plyniem s ním tak dlho, ako je to pre mňa pohodlné. Keď skončím, otvorím oči a skontrolujem čas. No počas cvičenia samotného sa nezaoberám myšlienkou, či ho robím dostatočne dlho.

Ďalší spôsob je cvičiť tak dlho, až pokiaľ ma niečo vážnejšie nepreruší. V tom momente otvorím oči a skontrolujem ako dlho som vydržal v cvičení až pokiaľ som nebol prerušený. Keď zistím, že uplynulo aspoň 5 minút pred prerušením a keď som schopný opakovane dosiahnuť rovnaký čas, potom sa so spokojnosťou domnievam, že som dosiahol svoj prvý cieľ.

Ako meriaš svoj čas je len a len na tebe a vyžaduje si to iba trošku vynachádzavosti. Ja používam jednoduché elektrické, netikajúce hodiny, ktoré si položím k mojim nohám, alebo tak, aby som na ne videl. Zádrheľom je, že si musím zapamätať aký bol čas, keď som cvičenie začal. Iným riešením je používať jednoduché stopky, ale to si vyžaduje začatie merania času a taktiež jeho zastavenie. Koniec koncov, použi tú metódu, ktorá tebe osobne najviac vyhovuje, a počas ktorej si najmenej vyrušovaný.

Astrál - Magický výcvik Duše.

Podľa môjho názoru vytvorenie pozitívneho a negatívneho zrkadla Duše je NAJVÝZNAMNEJŠOU časťou zasvätenia. Počas svojho celého života bude študent pociťovať priaznivé dôsledky tohto spôsobu sebapoznávania a tie mu padnú na úžitok bez ohľadu na to, do ktorého Stupňa BOZ sa prepracuje.

Sebapoznávanie, introspekcia, si od študenta vyžaduje radikálnu úprimnosť. Študent musí odhodlane a bez výnimky preniknúť všetkými svojimi ilúziami. Musí ich intímne spoznať a zistiť ich úlohu v jeho živote. Musí sa prepracovať až ku koreňom vecí a potom ich odstrániť.

Tento proces môže byť pre teba nepríjemný, pretože budeš musieť čeliť nie práve lichotivým stránkam tvojej povahy. Preto nezabudni byť k sebe obzvlášť dobrý a starostlivý počas celého procesu introspekcie. Odmeň sa príjemnými činnosťami a zábavami, ktoré by si si inak nedoprial. Maj na pamäti, že nepríjemné stránky, ktoré odhaľuješ sú jednoducho iba tvojou terajšou súčasťou - nikdy nezabudni na to, že je v tvojej moci ich zmeniť!

Hlavným cieľom tohto cvičenia je presne stanoviť, kde musíš začať v práci na sebe samom a nie zapríčiniť, že sa začneš zle cítiť vo svojej vlastnej koži. Ak teraz nemáš jasnú predstavu kto v skutočnosti si, tak nemáš žiadne prostriedky na zistenie kým sa chceš stať, a ešte menej prostriedkov na dosiahnutie nového stavu.

V priebehu sebapoznávania a práce na sebe študent premieňa na niečo lepšie to, čo sa v ňom už nachádza. Táto metóda nepatrí k tým, ktoré tvoju osobnosť iba jednoducho zbavia negatívnych vlastností. Namiesto toho pracuje s energiou existujúcej negatívnej vlastnosti a zmení ju na jej zodpovedajúci pozitívny prejav. Nič nie je stratené ani odhodené - všetko sa premieňa na lepšie.

V práci Stupňa I sa dôraz kladie na inventúru všetkých vlastností. Samotná práca menenia charakteru sa začína až v Stupni II. A tak počas odhaľovania svojich pozitívnych a negatívnych vlastností dočasne odlož všetky myšlienky zaoberajúce sa ich premenou a prenechaj túto úlohu na Stupeň II.

Dôležitým aspektom vytvárania svojho bieleho a čierneho zrkadla je, že introspekcia sa najlepšie robí v úplnom súkromí. Nikdy svoje zrkadlá nikomu neukáž! Zachovanie tejto podmienky je dôležité pre to, aby si mohol použiť absolútnu úprimnosť, ktorú si tento proces nevyhnutne vyžaduje. Musíš vytvoriť pocit úplnej bezpečnosti, pretože zapisuješ na papier mnohé veci, ktoré by si nikdy nikomu nepovedal.

Stredne veľký špirálový zápisník ti postačí. Neodporúčam na pevno viazané zošity, pretože neskôr môžeš vytrhávať stránky, najmä keď začneš priraďovať vlastnosti k jednotlivým Živlom. Ďalšou praktickou výhodou špirálového zápisníka je, že leží otvorený na stole bez toho, aby si musel držať stránky. (POZNÁMKA: Nepíš svoj zoznam vlastností na počítači! Zapisovanie vlastností na papier vlastnou rukou dodáva procesu osobný charakter a tým  vytvára väčšiu intimitu.) Ulož si svoje zrkadlo na miesto, kde ho nikto nenájde no bez zbytočnej paranoje.

Začni, tak ako to Bardon odporúča, analýzou negatívnych vlastností. Zapíš úplne všetko, čo ti príde na rozum, nezáleží na tom, aké nepodstatné sa ti to práve zdá. Vnor sa do rôznych životných situácií, ktoré si prežil a zisti, čo sa v nich nachádza. Každý deň si poctivo zapisuj nové objavy. Každý deň medituj nad sebou a postupne si buduj hlboké porozumenie svojich negatívnych vlastností.

František Bardon navrhuje, aby si v analýze pokračoval až pokiaľ nenájdeš aspoň 100 položiek. Veľa ľudí po prečítaní tejto informácie za zľakne vyžadovaného množstva, no z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to je dobrý cieľ. Ak tvoj zoznam prerastie 100 položiek, pokračuj v introspekcii až kým nedosiahneš úplnú spokojnosť s tým, že si všetko odhalil. Ak je pre teba ťažké nájsť 100 položiek, nevzdávaj sa a s odhodlaním pokračuj až kým ich nenájdeš.

Pri analýze svojich negatív, presvedč sa, či každá vlastnosť je skutočne negatívnou z TVOJHO uhla pohľadu a nie niekoho iného. Pri tvorení zrkadiel TY súdiš sám seba - tvoj zoznam by preto nemal obsahovať názory iných.

Bardon navrhuje dĺžku dvoch týždňov pre uskutočnenie cvičenia (Bardonom stanovený čas na uskutočnenie cvičenia je v BOZ zriedkavosťou). Dodržanie času je významné, pretože introspekcia by mala mať začiatok a koniec. Introspekcia by sa nemala zbytočne preťahovať a ani unáhliť, ale uskutočniť v rámci vymedzeného času.

Zároveň je proces sebapoznávania pre seriózneho mága celoživotnou zodpovednosťou. Ja sám som počas minulých rokov týmto procesom Stupňa I prešiel tri krát. Jednotlivé introspekcie boli od seba oddelené niekoľkými rokmi a zakaždým mi priniesli nové výsledky. Introspekcia mi pomáha merať môj vývoj a zároveň mi tiež napomáha k ďalšiemu vývoju.

Mág si za každých okolností musí byť vedomí kým je. Vytváranie žiadúcej osobnosti je celoživotnou záležitosťou - dosiahnutie pravej a absolútnej dokonalosti je pre fyzické ľudské bytosti nemožné. Najviac, čo si môžeme priať je neustále sa aktivne zaoberať našim zdokonaľovaním sa a rastom.

Vráťme sa späť ku samotnému cvičeniu Stupňa I. Počas zostavovania nášho zrkadla môžeme mať pokušenie spoliehať sa len na Bardonov zoznam negatívnych vlastností, tak ako ich zoradil podľa „Štyroch Temperamentov" v texte BOZ. Tento prístup neodporúčam, pretože Bardonom uvedené vlastnosti sú príliš všeobecné. Tvoj osobný zoznam by mal byť tak detailný ako sa len dá. Štyri temperamenty sú užitočné v nasledujúcom kroku - rozdelenie listu do piatich skupín podľa ich Živlov.

Priraďovanie vlastností k jednotlivým Živlom nie je jednoduché. Celý proces sa  uľahčí, keď si pripomenieme, že v tomto štádiu výsledok nemusí byť dokonalý. Urob tak ako najlepšie v tomto momente vieš (meditácia na symboliku Živlov môže byť veľmi užitočná). Veď neskôr, keď si uvedomíš omyl, budeš môcť nesprávne zaradenú vlastnosť preradiť do správnej kategórie. Pri mojom prvom pokuse, moja kategória „Neznáme" bola zo všetkých najväčšia! Správne priradenie vlastností do Živlových kategórii ti môže chvíľu trvať, no nedovoľ, aby ťa ťažkosti zastavili v napredovaní. Bardon sa nevyjadruje o časovom rozsahu tejto fázy cvičenia, no snaž sa skončiť v rámci jedného, maximálne dvoch týždňov.

Posledným štádiom tejto časti Stupňa I je rozdelenie každej z piatich kategórii na tri podskupiny. Bardon navrhuje uskutočnenie úlohy v priebehu jedného týždňa a tak sa nedaj cvičením uniesť. Tým sa ukončí základná práca s čiernym zrkadlom Stupňa I a teraz svoju pozornosť premiestni na biele, pozitívne zrkadlo. Rovnaké podmienky a požiadavky platia i tu. Venuj pozitívnemu zoznamu rovnakú pozornosť a úsilie ako negatívnym vlastnostiam. Namiesto snahy vyhnúť sa zlým pocitom, sa v priebehu tohto cvičenia budeš musieť vyhnúť prehnaným pocitom sebadôležitosti a hrdosti. J

Výsledkom ukončenej introspekcie sú dva zoznamy, každý má aspoň 100 položiek, ktoré sú rozdelené do 5 Živlových kategorii a 3 skupín podľa dôležitosti. Celý proces by nemal študentovi zabrať viac než 3 mesiace.

Ak ti úplné zlvádnutie ostatných cvičení Stupňa I zaberá viac než 3 mesiace, (čo je mimochodom celkom časté) tak je celkom múdre venovať zrkadlám viac času a pozornosti. Snaž sa pochopiť svoje terajšie Živlové zloženie. Všimni si ako jednotlivé položky na tvojich zoznamoch sú vzájomne prepojené. Často takto môžeš odhaliť mnohé komplexné problémy, pozostávajúce z viacerých častí, ktoré navzájom spolupracujú. Venuj dostatok času na dokonalé sebapoznanie prostredníctvom tohto média.

Na záver znovu zopakujem, že toto je veľmi, veľmi dôležitá časť BOZ a preto tu študent nemá šetriť ani časom a ani úsilím. I keď prídeš ku BOZ po mnohých rokoch introspekcie a máš pocit, že sa už veľmi dobre poznáš, nevynechaj tento krok! I keď si v minulosti týmto cvičením prešiel a pokročil ďalej a potom prácu na BOZ prerušil na dlhšiu dobu, nepreskoč introspekciu - opakovanie možno tentoraz prebehne omnoho rýchlejšie, no i napriek tomu by nemalo byť vynechané.

Otázky a odpovede.

1) Čo mám robiť ak nemôžem nájsť 100 položiek pre každé zrkadlo?

Hľadaj naďalej až kým ich nenájdeš! 100 je dobrým cieľom pretože ťa núti kopať tak hlboko vo svojom vnútri ako len môžeš. Introspekcia nepredstavuje jednoduchú úlohu, ktorá si od teba nežiada vynaloženie žiadneho úsilia. Práve naopak, jej cieľom je pomôcť ti úplne si prečistiť dušu a zdokonaliť si analytické schopnosti. Podobne ako mentálna disciplína, i toto sú vlastnosti, ktoré sa musíme naučiť.

2) Kedy mám prestať s písaním zoznamu? Mám pokračovať do nekonečna?

Tieto dve otázky sú protikladom tej prvej. Niektorí študenti nájdu stovky vlastností a nevedia kedy sa zastaviť. Zmyslom prvého cvičenia v sebapoznaní je stanoviť si limitovaný cieľ. Ak nájdeš viac než 100 položiek, namiesto pokračovania do nekonečna, stanov si dvojtýždňový limit.

Limitácia cvičenia je veľmi dôležitá, pretože hovieť si v sebakriticizme je veľmi jednoduché a tak by si sa mohol vyhýbať štádiu, kedy sa musíš začať meniť a pracovať na sebe. Nemysli na proces ako cvičenie rozdelené na sekcie, namiesto toho ho vnímaj ako cyklus pozostávajúci z dvoch veľmi dôležitých súčastí - introspekcie a nasledujúcej premeny charakteru. Samotná analýza nemá veľký význam pokiaľ neexistuje motivácia zmeniť a vylepšiť to, čo sme našli. Podobne práca na zmene charakteru sama osebe neprinesie veľa výsledkov ak najprv dôkladne nezaznamenáš všetky vlastnosti, na ktorých treba pracovať.

Teda stanov si pre toto štádium sebapoznávania maximálny limit dvoch týždňov a nie viac. To ti na teraz úplne postačí. Neskôr sa môžeš (a mal by si) znovu opakovane vrátiť späť ku svojim zrkadlám a pripísať nové vlastnosti - to znamená, že tvoje zoznamy nemusia byť dokonalé hneď na prvý pokus.

Táto myšlienka ma privádza k téme nekonečného cyklu „introspekcia/zmena charakteru". Pre ozajstného mága sa introspekcia stane celoživotným zvykom. Je to proces neustáleho sebazdokonaľovania sa - a výsledkom nikdy nie je absolútna dokonalosť. Pretože ako ľudské bytosti sa neustále meníme a objavujeme svoje nové aspekty, naše sebapoznávanie sa je dynamický a neustále sa odvíjajúci proces.

Počas Stupňa I sa snaž ohodnotiť sa najlepšie ako vieš. Stanov si cieľ a obmedzenia pre každé štádium introspekcie. Tým dobre pochopíš základy procesu sebapoznávania a  budeš dobre pripravený pracovať s ním v budúcnosti.

3) Čo mám robiť ak neviem prísť na to, ktorý Živel zodpovedá danej vlastnosti?

V tomto štádiu si nad tým hlavu nelám. Jednoducho pripíš vlastnosť k pravdepodobnému Živlu, a ak skutočne nemáš ani potuchy kde vlastnosť patrí, priraď ju do tej peknej kategórie nazvanej „Neznáme". Postupne, ako budeš so Živlami pracovať, tvoje porozumenie sa bude zlepšovať. Potom budeš viac znalý a budeš vedieť lepšie posúdiť, či si na začiatku priradil vlastnosť ku správnemu Živlu.

Na tomto mieste zaradenie vlastností ku správnym Živlom je menej dôležité než ich správne zatriedenie podľa ich vplyvu na tvoj charakter. Čisto z dôvodu menenia tvojho charakteru je druhý systém triedenia podľa častosti a sily prejavu omnoho významnejší než Živlové priradenia. Samotné metódy, ktoré budeš používať na pretváranie svojho charakteru nie sú závislé na Živlovom priradení.

Počas práce na tvojej povahe podľa cvičení Stupňa II, menenie charakteru vyrovná tvoje Živlové zloženie bez ohľadu na to, či si jednotlivé vlastnosti pripísal do správnej kategórie alebo nie. Hlavným významom Živlových kategórií je, že ti pomôžu vytvoriť si predstavu o tvojej celkovej rovnováhe/nerovnováhe Živlového zloženia. Až toto je štádium, kedy správne Živlové zatriedenia vlastností bude mať ozajstný význam. Teraz na presnosti veľmi nezáleží.

To však neznamená, že sa nemáš snažiť už teraz o čo najsprávnejšie Živlové zatriedenie. Mal by si si dať záväzok nezanechať kategóriu „Neznáme" až pokiaľ nezatriediš všetky vlastnosti ku nej priradené do ich jednotlivých Živlov. Taktiež postupne, ako sa tvoje vedomosti a poznanie Živlov rozšíri, znovu sa vráť ku jednotlivým kategóriám a presvedč sa, či si vlastnosti dobre zatriedil. Tvoje duševné zrkadlá nemusia byť vtesané do kameňa a preto je výhodou, že sa k nim môžeš vždy vrátiť a pozmeniť ich!

Niektorí študenti zistili, že skúmanie charakterových asociácií jednotlivých znamení astrologického zverokruhu je veľmi užitočné pri rozhodovaní, do ktorých Živlov vlastnosti zaradiť. Iní zas využívajú poznatky modernej psychológie a pod. Je veľa rôznych písomných zdrojov, ktoré možno pre túto prácu využiť. No najlepšou pomocou zo všetkých je venovanie času meditácii na túto tému.

Ďalšia dobrá rada - keď nájdeš vlastnosť, s ktorou si vôbec nevieš dať rady, pozri sa na ňu bližšie. Veľmi často, položka v kolónke „Neznáme" je veľmi komplexná a možno ju rozdeliť na niekoľko samostatných častí. Zvyčajne tieto menšie, špecifickejšie časti sa dajú zaradiť do Živlov omnoho ľahšie. Znovu pripomeniem, že meditácia je mágov najlepší nástroj - väčšina odpovedí je v nás samých, a iba čaká na objavenie.

4) Do ktorej Živlovej kategórie by sme mali zaradiť závislosť na substancii, napriklad tabak? Viem, že sám František Bardon taktiež jednal s touto závislosťou.

Nuž, ako si už zrejme uhádol, neexistuje rýchla a jednoduchá odpoveď. Každá závislosť je tvorená veľkým počtom rôznych faktorov, a preto je najlepšie, ak si túto závislosť rozdelíš sám na jednotlivé faktory a jednal s nimi individuálne namiesto jedného veľkého komplexu „závislosť".

Sám som tiež fajčiar a mal som teda osobne do činenia s touto otázkou. Na tri roky som sa vzdal fajčenia, a zatiaľ čo to priaznivo ovplyvnilo spevnenie mojej vôle, nemalo to žiadny účinok na koreň mojej závislosti. Síce som sa moju závislosť naučil zvládnuť, no neoslovil som tým hlbšie emocionálne a mentálne aspekty mojej závislosti.

Závislosť ako taká sa skladá z omnoho viac častí než len objekt závislosti. Napríklad, moje fyzické telo je závislé na pravidelnom prísune nikotínu. To je pravda o každej návykovej látke, bez ohľadu na to, či látku vdychujeme, požívame, pijeme alebo picháme do tela. Podobne je to pravda o všetkých emocionálnych činnostiach, na ktorých sme závislí - všetky zapríčiňujú chemické reakcie v našom fyzickom tele, na ktoré si môžeme navyknúť. Zatiaľ čo fyzické následky závislosti možno eliminovať abstinenciou, toto neoslovuje ostatné zložky koreňa závislosti (v mnohých prípadoch abstinencia práve tieto zložky závislosti zosilní).

V mojom prípade fajčenie uspokojovalo určitú náklonnosť k sebazničeniu. Rovnako uspokojovalo moje ďalšie potreby: potrebu prijatia spoločnosťou (to bolo v dňoch, keď každý fajčil), potrebu stále moje ruky niečím zamestnávať (pravdepodobne črta každej umeleckej duše), potrebu vzdialiť sa od ostatných ľudí, potrebu mať niečo len sám pre seba, a nakoniec moju potrebu potešenia (ja skutočne rád fajčím). Ešte by som mohol uviesť viac, ale som presvedčený, že už vieš, čo mám na mysli.

Tým, že som svoju závislosť rozdelil na jej jednotlivé zložky, rozhodnutie ako zaraďovať jednotlivé povahové črty do Živlov sa stalo pomerne jednoduchým. Podobne som tak získal liek na nápravu a jej koreňa. Pri každom procese liečenia (a čo iné je premena charakteru ak nie liečením?) je to práve koreň choroby, ktorý je dôležitejší než jej symptómy. Toto je obzvlášť pravdou, keď prídeme ku samotnej práci so zrkadlami Duše. Môže sa nám stať, že budeme kráčať s hrdosťou vpred, spokojní ako sme si dobre poradili so symptómom (napríklad fajčenie), keď si zrazu uvedomíme, že sme neurobili vôbec nič pre vyliečenie koreňov - pravej podstaty ochorenia (napríklad moja návykovosť) a bum-bác, všetka tá ťažko vynaložená námaha vyšla navnivoč. Samotná závislosť bude pretrvávať i naďalej, až pokiaľ nedosiahneš až na jej najhlbší koreň a všetky jeho zložky. V mojom prípade, po troch rokoch abstinencie od fajčenia som znovu začal fajčiť. Pravdu povediac počas týchto troch rokov sa nenašla ani jedna chvíľa kedy som BOL NEZÁVISLÝ -  a to preto, lebo som neoslovil ďalšie zložky mojej závislosti.

Pri mojom úplne prvom pripisovaní Živlov v čiernom zrkadle som zapísal fajčenie do kategórie Živla Vzduchu. Zdalo sa mi, že moje fajčenie má niekoľko Vzdušných kvalít, no z praktického hľadiska mi to veľmi nepomohlo. Keď som začal problém fajčenia rozdeľovať na jeho jednotlivé zložky, zistil som, že počiatočná položka sa roztrúsila po celom zrkadle. Nakoniec sa ukázalo, že moje fajčenie nepatrí pod jeden Živel. Som si istý, že kategórie do ktorých jednotlivé zložky nakoniec zapadli v mojom prípade sú odlišné pre každého jednotlivca. Značná časť duševného zrkadla nemôže dostať univerzálny Živlový charakter. Takéto všeobecné, univerzálne prirovnania sa dajú robiť len na veľmi povrchnej úrovni zovšeobecňovania. Práve z tohto dôvodu Bardonov zoznam kvalít podľa štyroch temperamentov BOZ nie je veľmi užitočný - je príliš všeobecný.

Zakaždým, keď sa stretnem s problémom priradenia vlastnosti v mojom zrkadle ku Živlu, rozložím si ho na kúsky. Tento spôsob mi pomohol vyjasniť mnohé komplexné problémy a používam ho ako užitočný nástroj na premenu môjho charakteru.

5) Prečo si mám zhotoviť čierne a biele zrkadlo? Nie je zhotovenie negatívnoho zrkadla postačujúce?

Samozrejme, hlavným cieľom jednotlivých metód sebapoznania je vyrovnať naše negatívne črty, ale to je v konečnom dôsledku len polovica celého procesu. Podporovať pozitívnu stránku tvojho charakteru je rovnako dôležité. Ak študent neberie do úvahy jeho kladnú stránku, tak pozeranie len na jeho záporné kvality  môže byť veľmi deprimujúce. Mág musí kráčať v rovnováhe.

Ďalší významný dôvod na zostavenie obidvoch zrkadiel je, že veľmi často odpovede ku negatívnym črtám sa často nachádzajú v zozname vlastností pozitívnych! A v tomto prípade si už ty sám sebe najlepším priateľom.

Magický výcvik fyzického tela.

Táto časť BOZ sa začína s návrhom niekoľkých jednoduchých každodenných cvičení. Prvé cvičenie sa zaoberá kúpaním a radí študentovi sprchovať sa v studenej vode a kefovať si pokožku kefou zhotovenou z prírodných materiálov. Možno to znie smiešne, ale skutočne ťa vyzývam, aby si to vyskúšal. Toto cvičenie má blahodarne účinky najmä pre začiatočníka - napomáha otváraniu pórov pokožky a tak prispieva celkovému fyzickému zdraviu. Ak kvôli ranným cvičeniam stávaš veľmi skoro, toto ti napomôže zostať úplne sviežim.

Druhý súbor cvičení odporúča stanoviť si každodenný, pravidelný režim. Znovu upozorním na fakt, že tieto sú veľmi prospešné najmä pre začiatočníka, ktorému napomáhajú k vytvoreniu užšieho vzťahu medzi vedomím a uvedomením si jeho fyzického tela. Cvičenie  nemá byť extrémne - má predovšetkým napomôcť udržovaniu telesnej flexibility a celkovému zdraviu. Cvičenia nie sú čisto „magickými", no napriek tomu sú dôležité a podstatné pre ďaľšie „magické" cvičenia.

Nasledujúca časť je nazvaná „Vedomé dýchanie" a vytvára základy pre mnohé ďalej nasledujúce cvičenia. Z tohto dôvodu je preto dôležité, aby študent venoval dobrú pozornosť tejto jednoduchej technike. Prosím všimni si, že študent sa tu nezaoberá fyzickým zložením vzduchu (kyslík, dusík, atď.), ani vdychovanou životnou energiou. Toto nie je „pranajáma" a ani  cvičenie prekysličovania krvi. Jedine, čo nás v tomto štádiu vývoja zaujíma je myšlienka, ktorú vdychujeme spolu so vzduchom - táto myšlienka predstavuje kvalitu, ktorú berieme do svojho vnútra, a ktorá je našou mysľou pripojená ku Akašickému princípu fyzického vzduchu.

Je veľmi dôležité, aby študent počas cvičenia udržiaval prirodzený rytmus dychu. Nepredlžujeme ani nádych ani výdych a taktiež vôbec nezadržujeme dych. Pre začiatočníka je prirodzené zo začiatku automaticky predĺžiť svoj dychový cyklus, pretože mu chvíľku trvá, kým si usporiada svoje myšlienky. Výsledkom je zvyčajne dlhší nádych, zatiaľ čo si myseľ pripravuje myšlienku pre vdýchnutie, a tiež dlhšie zadržanie dychu počas predstavovania si ako táto myšlienka preniká celým telom. K tomu dochádza preto, lebo začiatočník je neskúsený s procesom stavania myšlienky a predstavovania si jej účinku na telo - a preto sa jeho dych predĺži.

Treba si dať pozor, aby nedošlo k nasledovnému problému - vytvorenia si zvyku takto dýchať. Nakoniec si študent môže vytvoriť zvyk priraďovania tohto spôsobu dýchania k predľženiu dychového cyklu a potom preňho bude nemožné cvičenie uskutočniť pri prirodzenom spôsobe dýchania. Preto je pre študenta veľmi dôležité naučiť sa vykonať cvičenie pri jeho normálnom dychovom cykle - mág nebude mať vždy príležitosť svoj dych spomaliť pri uskutočnení ďalej nasledujúcich cvičení ako napr. akumulácia Živlov atď.

S praxou budovanie myšlienky a jej cirkulácia vo fyzickom tele sa dájú uskutočniť v priebehu mihnutia oka. Trik, ktorý nám pomôže naučiť sa robiť tieto cvičenia pri prirodzenom dychovom rytme je oddelenie budovania myšlienky od dychu. Napríklad, začni normálne, pohodlne dýchať a dýchaj prirodzene počas toho, ako si buduješ myšlienku vo vzduchu, ktorý ťa obklopuje. Keď si ukončil budovanie myšlienky, normálne sa nadýchni takto impregnovaného vzduchu. Nezadrž dych, ale pokračuj vo svojom prirodzenom rytme dýchania, zatiaľ čo myšlienku vnútri udržiavaš a nechávaš ju obehovať po celom tele. Pri výdychu nechaj odísť iba vzduch nie však myšlienku.

Inými slovami, tvoja myseľ vykonáva prácu nie tvoj dych. Dych je iba nosičom myšlienky a preto nie je potrebné upraviť tvoj dychový rytmus na umožnenie určitej rýchlosti myslenia.  S praxou si zvykneš na mentálnu (duchovnú prácu) a postupne sa v nej natoľko zrýchliš, že nebudeš musieť navyše vkladať „prázdne" nádychy, zatiaľ čo premýšľaš. Nakoniec tvoj rytmus myslenia a predstavivosti sa bude zhodovať s tvojim prirodzeným rytmom dýchania.

Ďalšie dôležité činitele:
      1) Kvalita tvojej myšlienky. Myšlienka, ktorú vdychuješ by mala byť pozitívna a priaznivá pre tvoj osobný duchovný rast.
      2) Stupeň tvojho presvedčenia. Mal by si si pestovať postoj absolútneho presvedčenia, že tvoja myšlienka sa rýchlo stáva skutočnosťou.
      3) Vytrvalosť. Predtým než pristúpiš k novej myšlienke, mal by si zotrvať pri jednej myšlienke až pokiaľ sa táto neuskutoční.

Ďalšie dve časti sú nazvané „Vedomé jedenie" (tajomstvo eucharie) a „Mágia vody". Tieto dve techniky sú založené na rovnakých základoch ako vedomé dýchanie - pripojenie myšlienky mysľou ku Akašickému princípu fyzickej látky. Znovu podotknem, že tento proces nemá nič do činenia s fyzickými kvalitami jedla či vody (vitamíny, minerály, alebo iné výživné látky). Jediné, čo nás v tomto štádiu zaujíma je samotná myšlienka, ktorú študent priraďuje ku fyzickej látke.

Vyššie uvedené činitele platia aj pri týchto cvičeniach. Obidve cvičenia by sa mali vykonávať spolu s dychovým cvičením. Povedané inými slovami, študent nemusí čakať so začatím týchto cvičení až kým si úplne neosvojí vedomé dýchanie.

Cvičenia by sa mali stať každodenným návykom. Vykonávaj dychové cvičenie každé ráno a večer, a ostatné dve pri každom jedle. S troškou vynachádzavosti budeš môcť impregnáciu jedla a vody vykonávať bez toho, aby si to ostatní všimli, či už sedíš v preplnenej reštaurácii alebo pri rodinnom stole.

Otázky a Odpovede.

1) Musím sa vzdať fajčenia, alkoholu a sexu?

Nie, NEMUSÍŠ robiť nič, čo nechceš. Ale ak chceš dosiahnuť úspech v začiatkoch BOZ, je dobré na určitú dobu obmedziť akékoľvek látky ovplyvňujúce myseľ. Tieto látky zotrvávajú v krvnom obehu značne dlhú dobu a tak ovplyvnia tvoju schopnosť kontrolovať a využívať svoju mentálnu kapacitu. Význam magického zasvätenia spočíva v tom, že ty sám sa musíš naučiť dosiahnuť stav zodpovedajúci alternatívnym stavom vedomia bez používania akýchkoľvek umelých barličiek, ktoré ťa tam dostanú. Dobre vytrénovaný mág môže dosiahnuť akýkoľvek stav, ktorý môže byť vyvolaný drogami - A TIEŽ kontrolovať priebeh a dĺžku tohto stavu.

Keď sa staneš majstrom svojej mysle, nevidím dôvod prečo by si si nemohol vychutnať so striedmosťou aj potešenie poskytované látkami, ktoré ovplyvňujú tvoju myseľ. Neskôr, jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je, či účinok týchto látok na tvoju myseľ je v rozpore s tvojou magickou prácou. Tomuto problému sa dá vyhnúť, ak si dáš pozor na správne načasovanie obidvoch.

Vzdanie sa všetkého pohlavného života nie je pre mága, snažiaceho sa o rovnomerný vývoj, nevyhnutné a ani sa neodporúča z dlhodobého hľadiska. Sexuálna abstinencia vytvára nevyrovnanosť. Vyvolanie tohto druhu nevyrovnanosti môže byť niekedy užitočné pre pokročilého mága, ale iba na krátke obdobie a len pre splnenie veľmi špecifických úloh. Ak máš v tomto období závislosť na sexe, tak dočasná abstinencia môže byť užitočnou súčasťou tvojho uzdravenia. No samotné popretie závislosti nie je riešením - študent sa musí dostať až na sami koreň závislosti a pracovať na ňom zvnútra AJ zvonku.

2) Musím sa stať vegetariánom?

Toto je veľmi častá otázka a vždy sa vyskytnú rôznorodé pohľady. Pri najlepšom je to dobrá myšlienka ak je tvoje telo uspokojené vegetariánskou diétou a nevadí ti pripravovať si iba takúto stravu. No, vegetariánstvo nie je požiadavkou. Rozhodne nemožno pochybovať o blahodarných účinkoch takejto stravy, no toto nie je podstatná časť učenia mágie. Čo je omnoho dôležitejšie je mať vyváženú stravu - teda jesť takú stravu a tak, aby naše telo malo dostatok všetkých výživných látok a tiež  potrebnú energiu. Snaž sa vyhnúť prejedaniu sa a tiež jedeniu nedostatočného, alebo neadekvátneho jedla.

3) Musím začať chodiť na hodiny jógy, alebo každý deň do telocvične?

Nie, nemusíš. Choď iba vtedy ak ti to vyhovuje a prospieva. Myšlienka za Bardonovým návrhom „denného cvičenia - gymnastiky" je udržovať tvoje telo flexibilné, zdravé a fit. Nemusíš zachádzať do extrémov. Ďalšou dôležitou myšlienkou je, že cvičenie ti napomáha vytvárať si užší vzťah s momentálnym stavom tvojho tela.

4) Ako skutočne funguje mágia dychu, jedla a vody? Musí byť voda studená?

Pracujeme tu iba s Akašickým princípom. Akaša sa nachádza všade. Charakteristickou vlastnosťou Akašického princípu je, že nesie a udrží akúkoľvek myšlienku, ktorou sme ju ovplyvnili a prenesie túto myšlienku na hmotu, s ktorou príde do styku. Takže, keď ovplyvníš Akašu vzduchu, ktorý dýchaš, alebo jedla a vody, ktoré prijímaš, konkrétnou myšlienkou, táto ju prenesie do Akašického princípu v tvojom fyzickom, astrálnom a mentálnom tele. Prostredníctvom práce Živlov sa táto myšlienka stane súčasťou tvojho fyzického mejkapu na bunkovej úrovni. To spôsobí zmenu tvojho tela na každej jeho úrovni.

Tento proces potrebuje čas - zo začiatku sa zmeny neuskutočnia cez noc. Avšak s praxou sa metoda stane veľmi užitočným a účinným cvičením pre zmenu tvojho charakteru a rýchlosť jej pôsobenia sa znásobí.

Čo sa týka efektívnosti účinku myšlienky, teplota vody a jedla, tu nezohráva významnú úlohu, pretože pracujeme iba s Akašou (tá preniká rovnako studenou i teplou vodou). Teplota vody je dôležitá pri akumulácii vitálnej energie, Živlu alebo Fluida. V tomto druhom prípade to nie je Akaša, na ktorú pôsobíme vôľou, ale fyzická a astrálna substancia vody samotná, a teda čím je voda chladnejšia, tým lepšie akumuluje.

5) Musím impregnovať každý pohár vody a jedlo ktoré konzumujem?

Nie nemusíš, no čím častejšie tak robíš, tým viac sa táto metoda stane pre teba účinnejšou.

<< back to previous page

Rawnov Komentár ku

Bráne K Ozajstnému Zasväteniu

Anglicky original (c) 2002 Rawn Clark

 Slovakian Translation (c) 2007 by Dáša Durkovičová

OBSAH

Predslov + Teoria

Stupeň I

Stupeň II

Stupe III

Stupeň IV

Stupeň V

Stupeň VI

Stupeň VII

Stupeň VIII

Stupeň IX

Stupeň X